ตรวจสภาพรถได้ที่ไหนบ้าง

ตรวจสภาพรถได้ที่ไหนบ้าง

ตรวจสภาพรถได้ที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก เช่น สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครทั้ง 5 พื้นที่ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด หรือตรวจที่สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และมีเงื่อนไขในการเข้าตรวจ ตามประเภทของรถ ดังนี้

รถที่ต้องตรวจกับ ตรอ.เท่านั้น

 • รถยนต์ส่วนบุคคล
 • รถจักรยานยนต์

รถที่ต้องตรวจกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

 • รถที่ดัดแปลงสภาพจากที่จดทะเบียนไว้
 • รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถ เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
 • รถที่มีเลขทะเบียนรุ่นเก่า
 • รถที่ถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 • รถที่ขาดต่อทะเบียนเกิน 1 ปี

รถที่ตรวจได้กับทั้ง ตรอ. และหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

 • รถทั่วไปทุกประเภท เช่น รถบรรทุก, รถสามล้อ, รถรับจ้าง และอื่นๆ
 • รถยนต์ที่น้ำหนักรถเกิน 1,600 กิโลกรัม
 • รถของส่วนราชการ

เอกสารการตรวจสภาพรถต่อภาษีใช้อะไรบ้าง

 • สมุดเล่มทะเบียนรถ หรือสำเนาทะเบียนรถ
 • พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและอุปกรณ์ (ใบติดตั้งแก๊สติดรถ LPG หรือ NGV)
 • หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปี แบะรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน 5 ปี)

หากตรวจสภาพรถไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

หากตรวจสภาพรถไม่ผ่านจะได้รับแจ้งจุดที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขให้ทราบ พร้อมกับจะได้รับเอกสารแจ้งผลการตรวจสภาพรถส่วนที่ 2 เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสภาพรถอีกครั้งภายหลังจากที่แก้ไขจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว มีระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถใหม่ ดังนี้

 • ตรวจใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่ผ่านการตรวจครั้งแรก ให้ตรวจเฉพาะรายการที่ไม่ผ่าน และจ่ายค่าตรวจสภาพครึ่งหนึ่งจากปกติ
 • ตรวจใหม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่ผ่านการตรวจครั้งแรก ให้ตรวจสภาพใหม่ทุกรายการ และจ่ายค่าตรวจสภาพเต็มตามปกติ

ที่มา กรมการขนส่งทางบก

Message us